cs-CZen-US

V Římě jsme se zúčastnili audience s papežem 
Benediktem XVI. Petr Gabriel mu osobně předal kříž – 
dar od poutníků.

Cyklopouť do Říma v roce 2012


Svatý Otec Benedikt XVI. přijal ve středu 8. srpna 2012 skupinu 130 cyklopoutníků, kteří pod křídly uherskobrodského Orla doputovali do Říma.


Letošní, již osmá cyklopouť odstartovala oproti minulým ročníkům, tak říkajíc nadvakrát. První část čítající 30 cyklistů volila odvážnější cestu a vyjela na celou trasu Velehrad - Řím v sobotu 21. července 2012. Druhá

„část“, kterou tvořila rovná stovka poutníků, se vydala na pouť o týden později. Oběma zahájením předcházela slavnostní mše svatá ve Velehradské bazilice. Na úvodním zahájení na Velehradě byl také posvěcen kříž, který byl darem pro Svatého Otce Benedikta a byl umístěn na obětní stůl. Poutníci tak vyjádřili darem jeho účel, aby neskončil ve vatikánských muzeích, ale měl praktické využití právě obětního kříže.


Do hlavního města Itálie putovali cyklopoutníci v rámci 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území. Právě v římské bazilice svatého Klimenta se nachází hrob sv. Cyrila. Smyslem této akce bylo absolvovat cestu, kterou v roce 867 uskutečnili sv. Cyril a Metoděj, když šli papeže Hadriána II. žádat o povolení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka.


Pro „italský“ start samotné cyklopoutě vybrali uherskobrodští organizátoři Padovu, tedy město, kde se nachází hrob, u nás velmi uctívaného světce Antonína Paduánského. Po autobusovém přesunu do Padovy (celkem jely 3 autobusy) se obě skupiny spojily a vytvořili tak jeden velký 130 členný peloton, který následně v menších skupinkách ukrajoval po jednotlivých etapách kilometr po kilometru až do Říma. Stejnou starost, a to dorazit vždy do cíle jednotlivých etap, tak měli studenti základních,  středních i vysokých škol, lékaři, zdravotní sestry, kantoři, vědci, kněží, starostové měst a vesnic, senioři, inženýři, instalatéři, IT pracovníci, administrativní pracovnice, a dokonce i celé rodiny. Cyklopoutě prostě lákají napříč generacemi. Ještě z Padovy se účastníci v rámci oddychu vydali vlakem do nedalekých Benátek, kde strávili klidné odpoledne před náročnou cestou do Říma.


Během 8 etap cyklisté přenocovali ve městech Codigoro, Ravenna, Pesaro, Fabriano, Perugie a Bolsena. Polovina z etap vedla podél pobřeží jaderského moře, takže cyklisté v hojné míře mohli využít k oddechu mořskou koupel. Všechny etapy se jely v nebývale horkém počasí, kdy odpolední maxima šplhala vysoce nad

40 stupňů a noční neklesaly pod 20oC! Ve volném dnu si cyklisté „odpočinuli“ v Assisi, které proslavil svým

životem svatý František. Jedna ze zastávek letošní pouti patřila také světově známému poutnímu místu – Loretu, kde v místní bazilice uchována Mariina Santa Casa, tedy příbytek Panny Marie při jejím Zvěstování. Jde o „originální“ Loreto, kdy po světě je řada Loret, mj. i v našem hlavním městě. Celkově tak najeli, ti co vyráželi z Padovy na 900 kilometrů, skupinka jedoucí z Velehradu pak o rovných 1000 km více!!!


Součástí organizačního týmu byl také zdravotní a servisní doprovod pro opravy kol a dva kuchaři, kteří i přes nepříznivé klimatické podmínky dokázali 130členný peloton vždy nasytit, a to se v jídelničku objevili jídla typu smaženého sýra s tatarkou, či špagety alá Itálie.  Myšleno bylo také pitný režim, který ve velmi teplém počasí přišel všem účastníkům velmi vhod.


Nebyla by to cyklo-pouť kdyby nebylo myšleno také na duchovno v podobě každodenní mše svaté či možnosti svátosti smíření. O večerní kulturu se pak staral hrou a zpěvem na kytaru P. Petr Utíkal, toho času kaplan z Drahotuš. Pod ochrannou Boží byl také celý peloton. Důkazem budiž, že při velmi hustém provozu na italských silnicích,  byl doslova zázrak, že až na jeden pád z kola a odřeninu, se nikomu z účastníků nepřihodilo vážnější zranění.


Organizátoři museli čelit při zajišťování noclehů také neočekávaným problémům v podobě zemětřesení, které postihlo i oblast Ferrara, kudy měla vést jedna z etap. Když už bylo vše zařízeno, tak dva dny po návratu mohl jet organizační tým do Itálie znovu.


Samotná cyklopouť   vyvrcholila ve středu 8. srpna 2012 generální audiencí u Svatého Otce Benedikta XVI. v jeho letním sídle v Castel Gandolfo. "Srdečně zdravím české věřící! Zejména cyklopoutníky a jejich doprovod! Slavíme dnes památku svatého Dominika, kéž je vzorem vašeho svědectví o Kristu,“ pronesl papež Benedikt. Zde orelští poutníci předali dar Orla Uherského Brodu v podobě uměleckého ztvárnění velehradského kříže, jehož  autorem  je  umělecký  kovář  Ondřej  Vlachynský  z  Kunovic.  V onom kříži  byly  také obsaženy  kříže jednotlivých  účastníků,  neboť  každý  poutník  má  vždy  úmysl,  který  obětuje  během pouti.  Odměnou  pro účastníky pak bylo samo přijetí u papeže. Viditelně odpočatý a klidem vyzařující Svatý Otec se také pozdravil s hlavním organizátorem Petrem Gabrielem, který mu při předávání daru představil skupinu 130cyklopoutníků, kteří přijeli v rámci oslav jubilea svatých Cyrila a Metoděje a připomenul Svatému Otci, že by jsme ho velice rádi uvítali příští rok v našem kraji na Velehradě. Na to Svatý Otec pohotově zareagoval, že o oslavách dobře ví. Na závěr pak udělil apoštolské požehnání všem přítomným i rodinám.


Po generální audienci následoval přesun cyklistů do centra Říma, do baziliky svatého Klimenta, kde se nachází hrob svatého Cyrila. Zde celebroval mši svatou emeritní arcibiskup Erwin Endera, který byl v letech 2001 až

2003 apoštolským nunciem v České republice. Cyklopoutníci si s radostí zazpívali píseň Ejhle, oltář a Bože, cos ráčil. Po mši svaté se účastnici společně s hlavním celebrantem odebrali do krypty, kde jsou uloženy ostatky svatého  Cyrila a vzdali úctu  světci společným  vyznáním víry.  Poté zbylé dva dny volna využili poutníci k prohlídce Říma, řada z nich navštívila všechny čtyři hlavní římské baziliky – Svatého Petra ve Vatikáně, Jana Lateránského,  Pavla  Za  Hradbami  a  baziliku  Santa  Maria  Madggiore.  Nechyběla  ani  prohlídka  Kolosea, Pantheonu, fontány di Trevi, Španělských schodů, či baziliky Svatého Kříže, kterou spravuje český kardinál Miroslav Vlk.


Každý ze 130 cyklistů na závěr pouti obdržel diplom, jako upomínku o absolvování cesty. Pro nezasvěcené je třeba říci, že při cyklistickété pouti jde o radost z jízdy, z výkonu jako takového, než z toho, kdo bude první nebo druhý. Proto se také nejede o závod ani o vavříny pro vítěze. Ale letos při cyklopouti do Říma vyhrál opravdu každý, neboť všichni cyklisté jeli ve žlutých tričkách (žlutá je vatikánská barva), takže vítězem byl každý…


Cyklopoutě oslovily také řadu našich i italských medií, ať již regionálních. Přímo z Říma referovala v přímém přenosu o cyklopouti rovněž Česká televize na svém kanálu ČT24. I z toho důvodu se akce zdařila i co do propagace Orla v Uherském Brodě, města Uherského Brodu a našeho Zlínského kraje.Závěrem se sluší poděkovat všem sponzorům – firmám: Ditipo, Cyklosport Číhal Staré Město, Pivovar Janáček, autoplyn paní Janíčková, Městu Uherský Brod a Zlínskému kraji. Velké uznání patří také organizačnímu týmu: hlavnímu  logistikovi  Petru  Danišovi,  řidiči-žlutému  andělu  -  Pavlu  Mahdalovi,  lékařce  Bětce  Podolové, servismanu kol Petru Davidovi, kuchařům Gustovi Vlkovi a Liboru Kmentovi s celou jeho rodinou,  překladateli Ladislavu Kotíkovi, P. Petru Utíkalovi, P. Bedřichu Horákovi, panu Františku Červenkovi, Stanislavu Kadlčíkovi za realiazci orientačních mapek, Lukáši Gelnarovi za vytvoření průvodce o místech, které jsem projížděli. Poděkování míří přestavitelům měst, kterými jsme projížděli Ravenna, Pesaro, Loreto, Fabriano, velvyslanectví ČR ve Vatikáně, řádu salesiánů v Padově a Codigoru, jáhnu Miloslavu Chrástovi z Bolseny, P. Zdeňku Giebcovi z Říma, bratřím řádu sv. Magdalény v Římě a všem ostatním, kteří pomohli činem či modlitbou.


Cyklopouť se také konala pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, hejtmana Zlínského kraje

Stanislava Mišáka a velvyslance ČR při Svatém Stolci Pavla Vošalíka.Zkrátka chci poděkovat všem, kteří pomohli cyklopouť zorganizovat. Těm všem patří VELKÁ GRACIE!


Sobota 28. 7.

Sraz na Velehradě, večer odjezd směr Padova

Neděle 29. 7.

Příjezd do Padovy, odpolední prohlídka města (individuální)

Pondělí 30. 7.

Start cyklopoutě - 1. etapa Padova – Codigoro 85 km

Úterý 31. 7.

2. etapa Codigoro – Ravenna (Piangipane) 60 km

Středa 1. 8.

3. etapa Ravenna – Pesaro 100 km

Čtvrtek 2. 8.

4. etapa Pesaro  – Loreto 100 km

Pátek 3. 8.

5. etapa Loreto – Fabriano 85 km

Sobota 4. 8.

6. etapa Fabriano - Perugia 85km

Neděle 5. 8.

Volný den - návštěva Assisi (na kole nebo busem, 20km)

Pondělí 6. 8.

7. etapa Perugia – Bolsena 100 km

Úterý 7. 8.

8. etapa Pátek Bolsena – Řím 100 km

Středa 8. 8.

Adience u papeže Benedikta XVI., návštěva hrobu sv. Konstantina v bazilice sv.Klimenta a mše svatá

Čtvrtek 9. 8.

Volný den - Prohlídka Říma

Pátek 10. 8.

Volný den - Prohlídka Říma

Sobota 11. 8.

odjezd do ČR

Neděle 12. 8.

návrat do ČR

 

papezpapezcestacestaslideslide33slide4vsichnislide6